Công văn Công đoàn

28 / QĐ - CĐBR (14/03/2017 11:02)

Quyết định v/v công nhận ban thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2017 - 2018

27/ CĐBR (07/03/2017 07:42)

V/v phân bổ số lượng CNVCLĐ đạt Danh hiệu " Công nhân Cao su ưu tú" năm 2017

26 / HD - CĐBR (06/03/2017 03:59)

Hướng dẫn v/v tổ chức đại hội Công đoàn các cấp

23 / HD - CĐBR (27/02/2017 02:37)

V/v Hướng dẫn chi cho đại hội Công đoàn

18 / TM - CĐ (14/02/2017 03:12)

Thư mời hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2017

17 / HD - CĐBR (13/02/2017 02:09)

V/v Hướng dẫn thực hiện phân phối nguồn thu tài chính công đoàn

15 / NQ - CĐBR (13/02/2017 09:36)

Nghị quyết Hội nghị BCH Công đoàn Công ty Cổ phần Bà Rịa lần thứ 11 khóa V,nhiệm kỳ 2012 - 2017

12 / HD - CĐBR (08/02/2017 10:25)

V/v Hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2017

10 / HD - CĐBR (07/02/2017 10:33)

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2017

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23