Công văn Đảng ủy

09 - CV / UBKT (06/07/2017 01:52)

V/v triển khai thực hiện Quy định 86 - QĐ / TW

68 - CV / ĐU (03/07/2017 03:48)

V/v hướng dẫn cán bộ đảng viên viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện hằng năm

11 - KH / ĐU (26/06/2017 02:18)

Kế hoạch thực hiện kết luận số 10 - KL TW

Thư mời họp (26/06/2017 08:41)

Mời họp ngày 27/6/2017

08 - CV / UBKT (20/06/2017 10:07)

V/v đề nghị tặng kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng"

10 - HD / ĐU (12/06/2017 02:05)

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2017

07 - CV / UBKT (01/06/2017 03:01)

V/v Quy định thời gian báo cáo

65 - CV / ĐU (31/05/2017 02:51)

V/v sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 17 - CT / TW

40 - HD / BTGTU (18/05/2017 01:50)

Hướng dẫn tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh BRVT

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23