Công văn Đảng ủy

44 - CV / ĐU (20/12/2016 09:58)

V/v khảo sát chất lượng hoạt động các chi Đảng bộ cơ sở năm 2016

273- CV / VPTU (16/12/2016 09:17)

V/v bổ sung mức chi thưởng kèm theo huy hiệu 45 năm, 85 năm và 90 năm tuổi Đảng

30 - BC /ĐU (14/12/2016 09:47)

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch 04 - KH / ĐU

09 - TB / BCG - QCDC (28/11/2016 10:51)

Thông báo v/v phân công công tác thành viên Ban thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Công ty

134 - QĐ / TU (28/11/2016 10:47)

Quyết định v/v kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa

13 - CT / TU (28/11/2016 10:23)

Chỉ thị về tăng cường sự lảnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,đô thị văn minh và giảm nghèo bền vũng

1570 - CV /TU (28/11/2016 10:19)

V/v triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII

43 - CV / ĐU (16/11/2016 02:42)

V/v tồ chức thông báo kết quả Nghị quyết TW4 khóa XII và chỉ thị 05 - CT / TW của Bộ chính trị

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23