Công văn Đảng ủy

09 - TB / BCG - QCDC (28/11/2016 10:51)

Thông báo v/v phân công công tác thành viên Ban thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Công ty

134 - QĐ / TU (28/11/2016 10:47)

Quyết định v/v kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa

13 - CT / TU (28/11/2016 10:23)

Chỉ thị về tăng cường sự lảnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,đô thị văn minh và giảm nghèo bền vũng

1570 - CV /TU (28/11/2016 10:19)

V/v triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII

43 - CV / ĐU (16/11/2016 02:42)

V/v tồ chức thông báo kết quả Nghị quyết TW4 khóa XII và chỉ thị 05 - CT / TW của Bộ chính trị

141 - QĐ /ĐU (10/11/2016 09:34)

Quyết định cử đảng viên theo học lớp " Đảng viên mới"

291 - QĐ / TU (10/11/2016 09:14)

Quyết định v/v chuẩn y kết quả bầu bổ sung ủy viên BTV đảng ủy Cty Cổ phần Cao su Bà Rịa

19 - HD / BTGTU (24/10/2016 03:17)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày toàn Quốc kháng chiến

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23