Công văn Đảng ủy

10 - HD / ĐU (12/06/2017 02:05)

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2017

07 - CV / UBKT (01/06/2017 03:01)

V/v Quy định thời gian báo cáo

65 - CV / ĐU (31/05/2017 02:51)

V/v sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 17 - CT / TW

40 - HD / BTGTU (18/05/2017 01:50)

Hướng dẫn tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh BRVT

839 - CV / BTGTU (18/05/2017 01:46)

V/v tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển tại một số tỉnh Miền trung

184 - QĐ / ĐU (16/05/2017 07:55)

Quyết định v/v bố trí nhiệm vụ cán bộ

36 - HD / BTGTU (26/04/2017 09:22)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017)

Công văn 60-CV/ĐU (24/04/2017 09:45)

Mời dự Hội nghị sơ kết công tác XDĐ quý I-2017

59 - CV / ĐU (17/04/2017 03:13)

V/v tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Đảng nhà nước về minh bạch tài sản thu nhập

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23