DN BỀN VỮNG

Quyết định 1328 / QĐ - CSBR ngày 01/12/2020 (08/12/2020 02:21)

V/v Thành lập tổ thực hiện chương trình thẩm định ( DDS)

Quyết định 1008/ QĐ - CSBR ngày 03/7/2020 (11/11/2020 04:29)

V/v Kiện toàn tổ giúp tổ việc thực hiện chứng chỉ quản lý rừng bền vững, chuỗi hành trình sàn phẩm và quan hệ tham vấn cộng đồng NT Xà Bang

Quyết định 1006 / QĐ - CSBR ngày 03/7/2020 (11/11/2020 04:24)

V/v Kiện toàn tổ giúp việc thực hiện chứng chỉ quản lý rừng bền vững, chuỗi hành trình sản phẩm và quan hệ tham vấn cộng đồng NT Bình Ba

Quyết định 1005 / QĐ - CSBR ngày 03/7/2020 (11/11/2020 04:17)

V/v Kiện toàn tổ thực hiện chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm và trách nhiệm giải trình nguồn gốc sản phẩm XNCB