DN BỀN VỮNG

Quyết định 1008/ QĐ - CSBR ngày 03/7/2020 (11/11/2020 04:29)

V/v Kiện toàn tổ giúp tổ việc thực hiện chứng chỉ quản lý rừng bền vững, chuỗi hành trình sàn phẩm và quan hệ tham vấn cộng đồng NT Xà Bang

Quyết định 1006 / QĐ - CSBR ngày 03/7/2020 (11/11/2020 04:24)

V/v Kiện toàn tổ giúp việc thực hiện chứng chỉ quản lý rừng bền vững, chuỗi hành trình sản phẩm và quan hệ tham vấn cộng đồng NT Bình Ba

Quyết định 1005 / QĐ - CSBR ngày 03/7/2020 (11/11/2020 04:17)

V/v Kiện toàn tổ thực hiện chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm và trách nhiệm giải trình nguồn gốc sản phẩm XNCB

Quyết định 1004/ QĐ - CSBR ngày 03/7/2020 (11/11/2020 04:15)

V/v Thành lập tổ thực hiện phát triển bền vững về chứng chỉ quản lý rừng bền vững, chuỗi hành trình sản phẩm và quan hệ tham vấn cộng đồng

Quyết định 1289/ QĐ - CSBR ngày 11/11/2020 (11/11/2020 04:11)

V/v Kiện toàn tổ thực hiện chứng chỉ chuổi hành trình sản phẩm và trách nhiệm giải trình nguồn gốc sản phẩm Văn phòng Công ty

Công văn 510/CSBR-TCHC ngày 15/10/2020 (15/10/2020 03:59)

V/v xây dựng và thực hiện hồ sơ phát triển bền vững