TIN NỘI BỘ

Hướng dẫn 11 /HD - CĐBR ngày 21/ 01/2019 (21/01/2019 02:17)

v/v Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2019

Quyết định 18 /QĐ - CĐBR ngày 14/ 01/2019 (21/01/2019 02:15)

V/v Công nhận Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2018

Công văn 34 / CSBR - TCHC ngày 17/ 01/2019 (21/01/2019 09:14)

V/v Quy định và hướng dẫn phân phối tiền lương bổ sung năm 2018 ( có điều chỉnh )

Thư mời 31 /TM - CSBR ngày 21/ 01/2019 (21/01/2019 08:57)

Họp hội đồng Quản trị ( mở rộng) 08h 00 ngày 22/01/2019

Quyết định 312 / QĐ - ĐU ngày 15/10/2019 (17/01/2019 03:53)

V/v Thành lập đoàn kiểm tra chấm điểm chất lượng hoạt động các chi Đảng bộ cơ sở năm 2018

Quyết định 554 /QĐ - CSBR ngày 14 / 01/2019 (16/01/2019 03:56)

V/v Triệu tập hội nghị đại biểu Người lao động Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa năm 2019 ( có điều chỉnh )

Quyết định 77 / QĐ - CSBR - ĐTN ngày 14/ 01 /2019 (14/01/2019 10:49)

V/v khen thưởng cho ĐVTN vượt kế hoạch sản lượng tháng 12/ 2018

Quyết định 16 /QĐ - CSBR ngày 09/01 /2019 (09/01/2019 12:21)

V/v Khen thưởng Tập thể, cá nhân vượt kế hoạch sản lượng khai thác, chế biến năm 2018

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23