Tập huấn trực tuyến về đăng ký Doanh nghiệp bền vững năm 2021

hực hiện công văn số 16/CSVN-BCĐPTBV ngày 06/7/2021 của Ban Chỉ đạo Phát triển bền vững Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc tập huấn thực hiện Chứng nhận doanh nghiệp bền vững năm 2021; ngày 15/7/2021, Công ty đã tham dự buổi tập huấn trực tuyến (đợt 2) tại phòng họp Công ty. Thành phần tham dự gồm Trưởng Văn phòng các Nông trường, Xí nghiệp chế biến, các cán bộ công nhân viên nghiệp vụ của Phòng Ban Công ty, các Nông trường, Xí nghiệp chế biến có liên quan.

 

 

 

 

VPCT