Cty CPCS Bà Rịa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 22/4/2019, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tại Hội trường nông trường Bình Ba – Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Tổng số cổ đông tham dự: 82 cổ đông, trong đó có 04 cổ đông là tổ chức và 78 cổ đông là cá nhân, tương ứng với 111.489.230 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,1% trên tổng số vốn điều lệ.
Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua:
+ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
+ Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018 – kế hoạch năm 2019.
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 – kế hoạch năm 2019.
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – đơn vị giữ cổ phần chi phối,  Ô. Huỳnh Văn Bảo,Tổng Giám đốc Tập đoàn CN Cao su VN đến dự, đã đánh giá cao hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2018; dù tình hình rất nhiều khó khăn, nhưng Công ty lãnh đạo Công ty đã có nhiều giải pháp hợp lý để tổ chức sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, bảo toàn vốn và kinh doanh có hiệu quả.

 

VP Công ty