Đại hội các Chi đoàn trực thuộc Đoàn Công ty (nhiệm kỳ 2022-2024)

Thực hiện Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và căn cứ theo Kế hoạch, Hướng dẫn của Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa; trong tháng 5/2022 tất cả các Chi đoàn trực thuộc Đoàn Công ty đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024. Tại Đại hội, các Chi đoàn đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2019-2022, xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022-2024; Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2022-2024; Tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua.

Một số hình ảnh Đại hội các chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024:

 

 

 

 

 

 

ĐTN Công ty