Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP Cao su Bà Rịa

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa được tổ chức vào lúc 08 giờ 00 ngày 26/6/2018 tại Hội trường nông trường Bình Ba, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.

Tổng số cổ đông tham dự: 125 cổ đông, trong đó có 03 cổ đông là tổ chức và 122 cổ đông là cá nhân, tương ứng với 111.518.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,13 % trên tổng số vốn điều lệ.

Hội nghị đã nghe các báo cáo và tờ trình:

- Báo cáo quản trị Công ty năm 2017.

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.

- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

 

Về dự Hội nghị, Ô. Huỳnh Văn Bảo, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (đơn vị có cổ phần chi phối của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa) đã phát biểu đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty;

Về phương hướng thực hiện kế hoạch năm 2018, Ô. Huỳnh Văn Bảo đề nghị Công ty tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong năm qua, khắc phục những khó khăn, tăng cường quản lý sản xuất, quản lý tài chính thật tốt. Chú trọng đến công tác thu mua để giảm giá thành chế biến và tạo việc làm, tăng thu nhập cho công nhân chế biến; quản lý nguồn quỹ đất chặt chẽ và sử dụng hiệu quả, áp dụng các thành quả của nông nghiệp công nghệ cao để tận dụng nguồn lực của đất đai. Đảm bảo chất lượng sản phẩm và thương hiệu của Công ty. Quản lý và cân đối, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, bảo toàn và phát triển vốn, chấp hành tốt các quy định về thuế, về môi trường, cũng như các quy định về chứng khoán. Quan tâm đến đời sống của công nhân lao động.

Đại hội đồng cổ đông đã bỏ phiếu biểu quyết tán thành các nội dung nghị sự trong hội nghị với tỷ lệ đồng thuận cao.

 

 

 

Văn phòng Công ty