Hội nghị Người lao động năm 2022 cấp nông trường - xí nghiệp

Thực hiện Kế hoạch số 810/KHLT-CSBR-CĐBR ngày 17/12/2021 của Ban Tổng Giám đốc Công ty và Thường vụ Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa về việc tổ chức Hội nghị Người lao động Công ty cổ phần cao su Bà Rịa năm 2022.

Nhằm đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ, rút ra những nguyên nhân và những tồn tại trong năm 2021, làm tiền đề cho việc đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022; bầu đoàn đại biểu dự hội nghị Người lao động cấp Công ty năm 2022.

Từ ngày 11 – 15/01/2022, các Nông trường, Xí nghiệp chế biến trực thuộc Công ty đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2022 thành công tốt đẹp. Tại Hội nghị, lãnh đạo cấp Nông trường, XNCB và Lãnh đạo Công ty đã trả lời, giải đáp thỏa đáng các kiến nghị liên quan đến chế độ cho Người lao động; thông qua báo cáo kết quả hội nghị cấp Tổ, báo cáo tổng hợp đóng góp thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động sửa đổi - bổ sung; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của đơn vị; tổ chức khen thưởng giấy khen của Tổng giám đốc Công ty cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2021.

 

VPCT