Công ty CPCS Bà Rịa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2018 và Hội nghị NLĐ năm 2019

Ngày 18/01/2019, tại Hội trường nông trường Bình Ba, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 và Hội nghị đại biểu Người Lao động năm 2019.

Qua 1 năm 2018 được đánh giá là có rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng thời thiết và thị trường cao su diễn biến phức tạp, nhưng kết quả cuối năm Công ty vẫn đạt được nhiều thành quả trong sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống người lao động.

Trong năm Công ty đã khai thác được 9.232,535 tấn, đạt 106,1% kế hoạch năm (kế hoạch được giao 8.700 tấn). Năng suất bình quân 1,715 tấn/ha.Tái canh 335,52 ha, đạt 100% kế hoạch. Đến cuối năm cây sống đạt tỷ lệ 100% và vườn cây đã định hình tương đối đồng đều.

Thu mua được 1.330,521 tấn (đạt 133,05% kế hoạch)

Chế biến 14.812,47 tấn, trong đó mủ của Công ty là 9.194,47 tấn, thu mua 1.330 tấn, gia công 4.288 tấn.

- Tổng doanh thu: 436,8 tỷ đồng

- Sản lượng tiêu thụ: 10.789,17 tấn

Trong đó xuất khẩu trực tiếp 3.408,96 tấn, đạt kim ngạch 5.119.810 USD..

- Doanh thu cao su: 348,6 tỷ đồng

   Trong đó cao su tự khai thác:  300,6 tỷ đồng

- Giá bán bình quân: 32,3 triệu đ/tấn

- Tổng lợi nhuận trước thuế ước: 97,1 tỷ đồng

     trong đó lợi nhuận cao su:  31,4 tỷ đồng

-  Nộp ngân sách:  38,9 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân: 8,8 triệu đồng/người/tháng.

 

Hội nghị cũng đã bàn bạc thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, bầu đoàn đại biểu đi dự Hội nghị Người Lao động Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sẽ tổ chức trong tháng 02/2019.

 

VPCT