CTCP Cao su Bà Rịa bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

Ngày 30/10/2019, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã có Quyết định số 1194/QĐ-HĐQTCSBR  về việc Ông Nguyễn Trọng Cảnh -  Tổng Giám đốc Công ty -  nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí, và Quyết định số 1195/QĐ-HĐQTCSBR về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa.

Ông Huỳnh Quang Trung - nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty, được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/11/2019, thay thế cho Ông Nguyễn Trọng Cảnh đã đến tuổi nghỉ hưu.

Ông Huỳnh Quang Trung, sinh năm 1964, là một cán bộ lâu năm của Công ty, đã từng qua các chức vụ: Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty, Giám đốc Xí nghiệp chế biến, Giám đốc nông trường Xà Bang, Giám đốc nông trường Cù Bị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.

 

VPCT