CTCP Cao su Bà Rịa tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

 

Ngày 11/10/2019, tại Văn phòng Công ty, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.

Về dự Đại hội, có 47 cổ đông, trong đó có 03 cổ đông là tổ chức và 44 cổ đông là cá nhân, tương ứng với 110.212.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,97% trên tổng số vốn điều lệ)

 

 

Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

 

Văn phòng Công ty