Đại hội Đảng bộ Cơ quan Công ty

Ngày 24 - 25/3/2020, tại Hội trường nông trường Bình Ba, Đảng bộ Cơ quan Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)

Đảng bộ Cơ quan Công ty hiện có 7 Chi bộ trực thuộc, 80 đảng viên. Nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ là tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác xây dựng đảng và tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty.

 

Đại hội đã đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VI, đóng góp cho văn kiện đại hội cấp trên, thảo luận các phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng đảng và thống nhất Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VII.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII gồm 09 thành viên, bầu Ban Thường vụ 03 thành viên; Ô. Phạm Văn Khiên đã được bầu vào chức vụ Bí thư Đảng bộ Cơ quan (tái cử nhiệm kỳ thứ hai).

 

VPCT