Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Ngày 28/4/2023, tại Hội trường nông trường Bình Ba, Công ty cổ phần cao su Bà Rịa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tổng số cổ đông tham dự: 23 cổ đông, trong đó có 02 cổ đông là tổ chức và 21 cổ đông là cá nhân, tương ứng với 110.939.851 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,61% trên tổng số vốn điều lệ.

Đại hội đã thông qua các nội dung làm việc theo quy định:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Báo cáo của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và các chỉ tiêu - kế hoạch năm 2023.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát.

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (tóm tắt).

- Các báo cáo, Tờ trình khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tại Đại hội, Ban Điều hành cũng đã giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cổ đông và Ban Kiểm soát.

Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, ông Lê Đình Bửu Trí – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, đã đánh giá cao nỗ lực của Công ty trong năm 2022, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tập thể lãnh đạo cũng như toàn thể CBCNV Công ty đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống người lao động, bảo toàn nguồn vốn và kinh doanh có lãi. Đại diện lãnh đạo Tập đoàn cũng phát biểu định hướng cho công tác sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và các năm tiếp theo.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên với tỷ lệ 100% số cổ đông dự đại hội nhất trí.

 

 

 

VPCT