Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CPCS Bà Rịa

Ngày 08/5/2020, tại Hội trường nông trường Bình Ba (quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Công ty Cổ phần cao su Bà Rịa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

 

Đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay, có 35 cổ đông (trong đó có 03 cổ đông là tổ chức, 32 cổ đông là cá nhân), đại diện cho 110.236.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,99% tổng số cổ phần của Công ty.

 

Ngoài những nội dung của Đại hội thường niên theo quy định, Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã báo cáo về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Ô. Nguyễn Trọng Cảnh - nghỉ hưu) và bầu Ô. Phạm Văn Khiên - Trưởng Phòng Kế hoạch - Xây dựng cơ bản Công ty, bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

 

VP Công ty