Lễ ký biên bản bàn giao Tổng Giám đốc Công ty

Ngày 25/11/2019, Công ty đã tổ chức lễ trao sổ hưu và ký biên bản bàn giao Tổng Giám đốc Công ty giữa Ông Nguyễn Trọng Cảnh - Nguyên Tổng Giám đốc Công ty, và Ông Huỳnh Quang Trung - Tổng Giám đốc Công ty.

 

 

 

 

Ông Nguyễn Trọng Cảnh - Nguyên Tổng Giám đốc Công ty đã có Quyết định nghỉ hưu từ ngày 01/11/2019, và Ông Huỳnh Quang Trung có Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/11/2019.

 

VPCT