Các Phòng Ban

Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của Công ty được sắp xếp theo yêu cầu hoạt động kinh doanh,  phù hợp với điều lệ của Công ty. Bộ máy giúp việc là các Phòng trực thuộc Công ty gồm:

  • Phòng Tổ chức-Hành Chính;

Có chức năng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc Công ty theo phân cấp về lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, công nhân viên chức lao động; đào tạo; thi đua khen thưởng; lao động tiền lương, tiền công; việc làm, đào tạo nghề cho người lao động; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn, vệ sinh lao động; hành chính – quản trị, lễ tân khánh tiết, thư ký - tổng hợp, văn thư lưu trữ; công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

Trưởng Phòng: Phạm Thị Kim Loan

Phó Phòng: Hoàng Văn Thành, Nguyễn Hồng Kỳ

 

  • Phòng Tài chính - Kế toán;

Có chức năng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc Công ty theo phân cấp quản lý về công tác tài chính – kế toán của Công ty.

Xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn và hàng năm trình Lãnh đạo Công ty phê duyệt và tổ chức chỉ đạo thực hiện;

Tổ chức hạch toán kế toán về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Luật Kế toán, quy chế tài chính và các văn bản pháp quy liên quan khác của Nhà nước và của Tập đoàn quy định;

Lập đầy đủ và kịp thời các báo cáo tài chính theo đúng quy định. Lập kế hoạch thu chi tài chánh tháng, quí, năm để cân đối kịp thời nguồn vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty trước mắt và lâu dài;

Chủ trì tổ chức thực hiện công tác kiểm kê tiền vốn, công cụ, vật tư, tài sản theo định kỳ hàng năm. Kịp thời phản ảnh kết quả kiểm kê tài sản, đồng thời đề xuất các biện pháp xử lý;

 

Trưởng Phòng: Nguyễn Ngọc Thịnh

 Phó Phòng: Trần Thị Bảo Châu

 

  • Phòng Kế Hoạch - Xây dựng cơ bản;

Có chức năng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc Công ty theo phân cấp về công tác kế hoạch, kinh doanh, đầu tư và công tác xây dựng cơ bản của Công ty.

Phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công ty xây dựng quy hoạch, định hướng chiến lược phát triển, các kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm (kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, giá thành; cung ứng nguyên, nhiên vật liệu, máy móc thiết bị ...) của Công ty. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển phù hợp với từng thời kỳ phát triển theo mục tiêu của Công ty đặt ra. Theo dõi, kiểm tra và đề xuất các biện pháp thúc đẩy việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đã được Công ty xác định;

Tham gia quản lý các vấn đề về giá cả và cung cấp các mặt hàng theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty;

Lập và quản lý các hợp đồng kinh tế liên quan đến việc mua, bán vật tư, máy móc thiết bị và sản phẩm mủ cao su, cây cao su . . .;

Quản lý, theo dõi việc cấp phát, khoán vật tư cho nhu cầu sản xuất Công ty theo tiến độ kế hoạch;

Tham gia giám định hiện trạng, lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các loại máy móc, thiết bị và các loại phương tiện vận chuyển;

Tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong việc quyết định đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình xây dựng cơ bản cũng như các công trình, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, đời sống CBCNV;

 

Trưởng Phòng: Phạm Văn Khiên

Phó Phòng: 

 

  • Phòng Thanh tra - Bảo vệ;

Có chức năng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc Công ty theo phân cấp về lĩnh vực kỹ thuật nông nghiệp, quản lý đất nông nghiệp và các lĩnh vực khác liên quan đến chuyên ngành cao su thiên nhiên của Công ty; là đầu mối tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực trên.

Tham gia xây dựng và thực hiện các mục tiêu chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn trong nông nghiệp và các lĩnh vực khác liên quan đến sản xuất cao su thiên nhiên của Công ty;

 

Trưởng Phòng: Lê Ngọc Duy

Phó Phòng: Hồ Văn Đạo

 

  • Phòng Kỹ thuật;

Có chức năng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc Công ty theo phân cấp về lĩnh vực kỹ thuật nông nghiệp, quản lý đất nông nghiệp và các lĩnh vực khác liên quan đến chuyên ngành cao su thiên nhiên của Công ty; là đầu mối tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực trên.

Tham gia xây dựng và thực hiện các mục tiêu chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn trong nông nghiệp và các lĩnh vực khác liên quan đến sản xuất cao su thiên nhiên của Công ty;

Theo dõi, quản lý, kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất đai trong Công ty;

Tham mưu về việc đầu tư khoa học kỹ thuật, áp dụng các biện pháp tăng năng suất;

Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Xây dựng cơ bản tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong công tác đầu tư phân bón, các loại hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật … phù hợp với từng loại giống, tuổi cây…và từng loại mủ nguyên liệu đưa vào chế biến;

Xây dựng các đề án, phương án áp dụng các tiến độ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao năng suất và chất lượng vườn cây;

 

Trưởng Phòng: Đinh Ngọc Ánh

Phó Phòng: Đoàn Ngọc Thanh

 

  • Phòng Quản lý chất lượng.

Có chức năng giúp Tổng Giám đốc thực hiện Quản lý chất lượng sản phẩm cao su và ghi nhãn hiệu hàng hóa theo qui định của pháp luật.

Phòng Quản lý chất lượng nằm trong hệ thống của Phòng thí nghiệm quốc gia theo tiêu chuẩn ISO/IEC 7025:2005.

Theo dõi việc thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn TCVN 3769:2004, hệ thống quản lý phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025:2005;

Thực hiện việc cấp chứng chỉ chất lượng cho các sản phẩm SVR của nhà máy theo TCVN 3769:2004;

Thực hiện hệ thống chất lượng phòng thử nghiệm ISO/IEC 17025:2005;

Kiểm nhanh các mẩu thử phục vụ sản xuất;

 

Trưởng Phòng: Trần Văn Chương

Phó Phòng: Mai Thị Minh Trang

 

  • Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh

Có chức năng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc Công ty theo phân cấp quản lý về việc tiêu thụ cao su, kinh doanh xuất nhập khẩu, nghiên cứu tình hình về cung, cầu, giá cả các sản phẩm mủ cao su và sản phẩm từ cao su trong nước và ngoài nước để xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty.

Xây dựng các phương án, tổ chức quản lý công tác xuất, nhập khẩu của Công ty;

Nghiên cứu thị trường giá, kịp thời nắm bắt các thông tin diễn biến về thị trường giá trong và ngoài nước. Báo cáo nhanh về giá cả hàng ngày, hàng tuần cho Lãnh đạo Công ty biết;

Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong việc ban hành quy chế, quy định giải quyết các khiếu nại, tranh chấp thương mại trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu cao su và các mặt hàng khác;

Nghiên cứu và tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong việc xây dựng các biện pháp, sách lược hợp tác quốc tế trong xuất khẩu cao su nhằm đối phó với những biến động thị trường về giá;

Thực hiện các hoạt động về tiếp thị, giao dịch với khách hàng trong các lãnh vực xuất, nhập khẩu của Công ty;

Thực hiện các thủ tục giao, nhận hàng hoá xuất, nhập khẩu (thơ, hợp đồng…) theo lệnh của Lãnh đạo Công ty;

 

Trưởng Văn Phòng: Vũ Thị Hồ Thủy